Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті плану зонування м. Борислав

1.    Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації
План зонування м. Борислав Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення плану зонування є рішення Бориславської міської ради від 28.03.13 № 900.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови охопленої території міста.
Зміст пояснюючої записки:
Розділ 1. Загальні принципи зонування м. Борислав
Розділ 2. Перелік зон, встановлених на території міста за переважними, супутніми і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок.
Розділ 3. Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за природними та антропогенними чинниками.
Розділ 4. Вимоги до складу і змісту містобудівного розрахунку.
Розділ 5. Порядок підготовки містобудівних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок у кожній зоні.
Розділ 6. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за порушення плану зонування.

 

Розділ 7. Обгрунтування параметрів забудови і довідкові матеріали.
В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».
Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», національних стандартів України “Настанова розплат та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ – Н Б Б. 1 – 1 – 12 :2011 ”.

2.    Основні техніко – економічні показники

Планом зонування охоплена вся територія міста . Межами зон на схемі зонування прийняті :
-    існуюча межа міста;
-    червоні лінії вулиць і магістралей по краях зон;
-    межі земельних ділянок, які знаходяться на краях зон;
-    межі мікрорайонів, житлових кварталів по червоних лініях вулиць;
-     межі відведення залізниці;
-    офіційно встановленні межі об’єктів природно- заповідного фонду;
-    природні рубежі (річки, струмки) тощо.
Склад графічних матеріалів:
Схема зонування території за функціональним регламентом (базове зонування ) – М 1: 5 000.
Схема зонування за санітарно- гігієнічним регламентом - М 1:10 000.
Схема зонування за інженерно – геологічним регламентом – М 1:10 000.
Схема зонування за екологічним регламентом – М 1:10 000.
.

3. Відомості про замовника детального плану території у проекті плану зонування м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: Фізична особа – підприємець Стояров Ю.М. Архітектурно- планувальне бюро. Головний архітектор проекту М.Р. Лопушанський.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти Бориславської міської ради.


Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території у проекті плану зонування  в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом плану зонування  в м. Борислав – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

Інформація про проект плану зонування  в м. Борислав здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  (  3038-17  )  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав,обл. Львіська, 82300

Additional information