Податок на прибуток у 2017 році

Завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Наталія Дзебас у зв’язку із змінами в адмініструванні податку на прибуток провела ряд тренінгів з платниками цього податку.Наталія Дзебас звернула увагу платникам на наступне:

– для неприбуткових організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, встановлено річний податковий період щодо подання звітності (пп. 133.4.7 п.133.4 ст. 133 Податкового Кодексу України – далі ПКУ);

– ставка податку на прибуток підприємств залишилась без змін – 18 %;

– з 2017 року втратила чинність норма, встановлена пп. 137.6 ст. 137 ПКУ, відповідно до якої зменшувався податок на прибуток підприємств на суму нарахованого податку на нерухоме майно в частині нежитлової нерухомості. Проте, при розрахунку податку на прибуток за 2016 рік підприємства зможуть віднести до витрат нарахований податок на нерухоме майно в частині нежитлової нерухомості та зменшити податок на прибуток на його суму згідно з п. 45 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ;

– починаючи з 2017 року нематеріальні активи визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8;

– відбулися зміни в порядку нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Так, з 2017 року:
фінансовий результат до оподаткування збільшуватиметься:

• на суму бухгалтерських витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів (далі – ОЗ) та нематеріальних активів;

• на суму бухгалтерської залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих нематеріальних активів, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься:

• на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ або нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих ОЗ або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Податкову амортизацію ОЗ та нематеріальних активів слід розраховувати виходячи з вартості ОЗ та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

З 1 січня 2017 р. не підлягатимуть амортизації та проводитимуться за рахунок відповідних джерел фінансування активи, що не підлягають амортизації відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а також:

• вартість гудвілу;

• витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних активів;

• витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних активів.

Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ

Additional information