Міський державний архів

 

ПОЛІЩУК

Тетяна Олександрівна

 

начальник міського Державного архіву

Бориславської міської ради

 

м. Борислав, вул. Грушевського, 7; тел. 4-14-29

 

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

Графiк роботи:
Понедiлок – четвер 8:00 - 17:00
П’ятниця 8:00 - 16:00
Обiдня перерва 12:00 - 12:45
Графiк прийому громадян:
Середа 8:00 - 12:00
Четвер 8:00 - 12:00

 

Основні завдання відділу:

  • забезпечення управління архівною справою на території міста;
  • прийом від відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності документи на різних видах інформації та забезпечує їх постійне зберігання і охорону;
  • подача на державну реєстрацію документи Національного архівного фонду, ведення їх державного обліку та подача відомостей про їх кількість за встановленою формою державному архіву області;
  • облік, обстеження та аналіз діяльності відомчих архівів незалежно від форм власності та підпорядкування;
  • здійснення контролю за складанням та дотриманням номенклатури справ підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;
  • забезпечення видачі архівних довідок, витягів з документів фізичним та юридичним особам.

 

Станом на 01.12.2017р.:

 

В міському архiві Бориславської мiської ради зберiгаються документи 26 фондiв в кiлькостi 7989 одиниць зберiгання (додаток 1).


Управлiнська документацiя Бориславської мiської ради та Східницької селищної ради, утворена до 1977 року, знаходиться на зберiганнi в Державному архiвi Львiвської областi, який функцiонує за адресою: м. Львiв, вул. Пiдвальна, 13.


Архiвнi документи (копiї, витяги, довiдки) видаються заявникам або уповноваженим ними особам на руки за умови пред’явлення паспорта та пiд розписку на копiї документа або довiдки. Уповноваженi особи при одержаннi оригiналу документа пред’являють також нотарiально засвiдчену довiренiсть.


Особи, представники юридичних осiб, якi мають необхiднiсть отримати архiвнi вiдомостi у зв’язку з виконанням службових завдань, подають документ, що пiдтверджує їх повноваження.

 

 

Для отримання архiвної копiї (архiвного витягу) необхiдно подати:

 

Запит (заяву) (додаток 2), в якому (якiй) зазначити вiдповiднi вiдомостi щодо можливого змiсту документа та його реквiзити (дата прийняття, порядковий номер тощо).


Якщо в розпорядчому документi, на який проводиться запит (копiя рiшення, архiвний витяг), зазначено прiзвище iншої особи – необхiдно представити копiю договору купiвлi-продажу, або копiю документу про спадщину тощо.

 

 

Для отримання архiвної довiдки про заробiтну плату та трудовий стаж за перiод роботи на пiдприємствах, установах, органiзацiях, якi лiквiдованi, необхiдно подати:

 

- заяву (додаток 3, 4), в якiй вказати повну назву лiквiдованого пiдприємства, установи, органiзацiї та перiод трудової дiяльностi в нiй;

- документ, що посвiдчує особу;

- копiю трудової книжки.

 

 

Станом на 01.12.2017р.:

В архiвному вiддiлi зберiгаються документи з особового складу 107 лiквiдованих пiдприємств, установ, органiзацiй (додаток 5).

 

НОРМАТИВНА БАЗА:

1.Закон України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи"

2.Правила органiзацiї дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях

3.Порядок заповнення паспорта архiвного пiдроздiлу установи, органiзацiї, пiдприємства

4.Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 14.03.2013р. № 430/5 "Про затвердження Перелiку видiв документiв, пов"язаних iз забезпеченням соцiального захисту громадян, що мають надходити до архiвних установ у разi лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй, якi не належать до джерел формування Нацiонального архiвного фонду"

5.Типове положення про експертну комiсiю державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї" (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 19.06.2013р. № 1227/5)- додається

6.Типове положенняпро архiвний пiдроздiл органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї(Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.02.2012 № 232/5)- додається

7.Перелiк типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприємств та органiзацiй, iз зазначенням строкiв зберiгання документiв (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.04.2012 № 578/5)- додається

8.Постанова КМУ вiд 17.07.2015 №518 Про внесення змiн до Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв

9.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ 03.02.2016 № 309/5 Про внесення змiн до Типового положення про архiвний пiдроздiл державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї

10.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства юстицiї України щодо дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв

Additional information